Obchodné podmienky

 

 

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len Podmienky, upravujú práva a povinnosti Vás ako kupujúcich a nás ako predávajúcich v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.luluvision.eu.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete na webovej stránke www.luluvision.eu.

1. DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za tovar.

1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie.

1.3. Celková cena je súčet ceny a ceny za dopravu.

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný nami na adrese www.luluvision.eu, na ktorom bude prebiehať nákup tovaru.

1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu.

1.7. Sme spoločnosť Luluontheroad s.r.o., so sídlom Bratislavská 51, 84106 Bratislava, IČO 51452880, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Srovložka č. 126769/B, e-mail: info@luluvision.eu, telefónne číslo: +421 904 463 985, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci.

1.8. Objednávka je váš neodvolateľný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru s našou spoločnosťou.

1.9. Vy ste osoba nakupujúca na našom e-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci.

1.10. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1. Kúpa tovaru je možná len cez webové rozhranie e-shopu, prípadne osobne v našom showroome, ktorý sídli na adrese Martinčekova 17, 82101 Bratislava.

2.2. Pri nákupe tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli pri objednaní tovaru, budeme teda považovať za správne a pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu alebo osobne v našom showroome, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované nami, teda nad rámec celkovej ceny, nemusíte očakávať. Odoslaním objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.2. K tomu, aby sme mohli zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na e-shope vytvorili návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

a) Informácie o nakupovanom tovare (na e-shope označujete tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka").

b) Informácie o cene, cene za dopravu, DPH, spôsobu platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci používateľského prostredia e-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu, DPH a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia.

c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

3.3. V priebehu tvorby návrhu objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať.

3.4. Vašu objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako nám bude doručená, potvrdíme správou.

3.5. Môžu nastať aj prípady, keď Vám nebudeme môcť objednávku potvrdiť v celom rozsahu, alebo navrhneme jej zmenu, alebo zmenu podmienok dodania z objektívne určených dôvodov, budete o tom informovaný prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste v objednávke uviedli.

3.6. Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku v prípade, keď riadne nevyplníte požadované kontaktné údaje, prípadne keď nebudeme môcť dodať tovar z dôvodu nedostupného materiálu u nášho dodávateľa. O týchto zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

3.7. V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám tovar za túto cenu dodať ani v prípade, že ste dostali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď našu ponuku potvrdíte. V prípade, že našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

3.8. V prípade, keď dôjde k uzavretiu zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie celkovej ceny.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

4.1. Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a v zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, keď je doprava zadarmo.

4.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH.

4.3. Platbu celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí zmluvy a pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Prostredníctvom platobnej brány.

b) Bankovým prevodom na účet spoločnosti: IBAN SK0911110000001484593002.

c) V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť tovar v prípade prevzatia v našom showroome.

5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

5.5. Vlastnícke právo k tovaru na Vás prechádza až po tom, čo zaplatíte celkovú cenu a tovar prevezmete.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1. Tovar vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

a) Osobný odber v našom showroome.

b) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta.

c) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností.

6.2. Tovar sme povinní odoslať bezodkladne, najneskôr však v lehote 60 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak pri plnení zmluvy nastanú také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami objednaného tovaru, o zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať. V prípade osobného odberu tovaru v našom showroome Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

6.3. Pri preberaní tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou tovar od dopravcu prevziať.

6.4. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si ho neprevezmete, ako je vyššie uvedené, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie, alebo Vám tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní, odkedy ste si mali tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať tovar, nemá to za následok porušenie našej povinnosti Vám tovar doručiť. Zároveň to, že tovar neprevezmete, neznamená odstúpenie od zmluvy. Ak tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká nám právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, keď Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

6.5. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v zmluve, je Vašou povinnosťou nahradiť nám náklady spojené s týmto opakovaným doručením. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

6.6. Nebezpečie škody na tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. Od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru.

7. PRÁVA ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY

7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za chyby:

7.1.1. Zaväzujeme sa, že Vám tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez akýchkoľvek chýb.

7.1.2. Pri použitom tovare nezodpovedáme za chyby vzniknuté jeho používaním alebo opotrebovaním.

7.1.3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru z Vašej strany.

7.1.4. Vaše práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.

7.2. Zaručujeme, že tovar:

a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu tovaru očakávať;

b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre tovar tohto typu obvyklé;

c) zodpovedá akosti;

d) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;

e) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;

f) nie je zaťažené právami tretích strán. 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. K odstúpeniu od zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V prípade, že sme uzavreli zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti tovaru. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo správy na kontaktné údaje uvedené na stránke www.luluvision.eu).

8.3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:

a) predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa Vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

8.4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 sa považuje za zachovanú, ak nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od zmluvy odstupujete.

8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy Vám bude cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než nám tovar vrátite. Tovar nám, prosím, vracajte čistý a nepoškodený, pričom nesiete náklady na vrátenie tovaru. To neplatí, ak sa dohodneme inak.

8.6. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, keď bude tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme po tom, čo nám bude tovar vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

8.7. My sme oprávnení odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, prípadne nedostupnosti tovaru. Sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú celkovú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradenú cenu Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým ste ju uhradili, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby. 

8.8. Od zmluvy sme oprávnení odstúpiť aj v prípade, ak ste tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď  Vám vznikla povinnosť ho prevziať.  

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená v našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve, alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

9.2. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci, alebo nepredvídateľnými udalosťami a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme my aj Vy právo od zmluvy odstúpiť.

9.4. Na stránke www.luluvision.eu je vzorový formulár pre reklamáciu.

9.5. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 20.3.2023.

 

 

 

 

 

 

Späť do obchodu