Podmienky ochrany osobných údajov

 Sme spoločnosť Luluontheroad s.r.o., so sídlom Bratislavská 51, 841 06 Bratislava, IČO 51452880 a prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.luluvision.eu, e-mail: info@luluvision.eu.

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
  • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo s odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRÍPADE NÁKUPU
  • Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, a prípadne po dohode aj ďalšie.

2.2. Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

2.3. Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

2.4. Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

2.5. Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutné k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu najdlhšie 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ich naša spoločnosť vymaže.

 1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Nariadenie GDPR Vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto zásady sú účinné od 20.3.2022

 

 

Späť do obchodu