Reklamačný poriadok

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

   • Spoločnosť Luluontheroad s.r.o., IČO 51452880, DIČ: 2120709074, so sídlom Bratislavká 51, 84106 Bratislava, zapísaná v obch. reg. OS Bratislava I oddiel Sro, vložka č.: 126769/B, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.luluvision.eu vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisov na ochranu spotrebiteľa. Účelom tohto reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov zakúpených v našom internetovom obchode, vrátane poskytnutia údajov o tom, kde a ako možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
   • Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.5, 82007 Bratislava.
   • Spotrebiteľ je v tomto prípade kupujúci, ktorý si objednal tovar cez e-shop luluvision.eu alebo osobne kúpil tovar v našom showroome, so sídlom Martinčekova 17, 82101 Bratislava.
  1. UPLATNENIE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY

  2.1. Ak je Vám tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale, alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0904463985 alebo e-mailom na info@luluvision.eu. V prípade zistenia zjavných chýb (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných chýb na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, nebudeme prihliadať.

  2.2. Právo zo zodpovednosti za iné napríklad aj skryté chyby, ste povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ste chybu na tovare zistili.

  2.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru a chyby spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za chyby nemôžete uplatniť najmä na chyby spôsobené opotrebením, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

  2.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za chybu v prípade, ak ste o chybe vedeli pred prevzatím tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru.

  2.5. V prípade, že tovar bude mať chybu, bezodkladne nám ju oznámte, a to týmito spôsobmi. Buď zaslaním e-mailu na info@luluvision.eu, sms správou na mobilné číslo 0904 463 985, alebo prostredníctvom sociálnych sietí na Facebooku (LULU VISION), alebo Instagrame (luluvisionsince2022), prípadne osobne v našom showroome na Martinčekovej 17 v Bratislave. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý je uvedený na konci REKLAMAČNÉHO PORIADKU.

  2.6. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu, uveďte predovšetkým popis chyby tovaru a vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu.

  2.7. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

  2.8. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia chybného tovaru spolu s príslušnými dokladmi. V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.

  2.9. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 2.8. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia našej výzvy, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

  1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

  3.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)(špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie v čo najkratšom možnom čase. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

  3.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme v čo najkratšom možnom čase, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť, alebo máte právo na výmenu tovaru za nový tovar, ak je to možné.

  3.3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený tovar alebo tovar vymeníme za nový tovar, alebo Vám vrátime zaplatenú cenu tovaru, ak sa nedohodneme inak.

  3.4. Ak ide o chybu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená. Chybu z tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

  3.5. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby ste tovar mohli riadne užívať ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť.

  3.6. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  3.7. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

  3.8. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby a reklamácia tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

  3.9. Štandardná dĺžka trvania záručnej doby je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

  1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

  4.1. Máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@luluvision.eu, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

  4.2. Subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

  4.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

  4.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

   

   


   

  REKLAMAČNÝ FORMULÁR

   

  Adresát: Luluontheroad s.r.o., Bratislavská 51, 841 06 Bratislava

   

  Spotrebiteľ

  Titul, meno a priezvisko:

  Adresa bydliska:

  E-mailová adresa:

  Číslo objednávky a faktúry:

  Dátum objednania:

  Dátum prevzatia tovaru:

  Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

  Popis a rozsah chýb tovaru:

  Ako zákazník od predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

  Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/ iným spôsobom:

   

  Prílohy:

  Dátum:

  Podpis:

   

  Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

   

   

Späť do obchodu